E-Document
ฐานข้อมูลปี
2562
  หน่วยงาน : 00062 กำแพงเพชร ,สสจ.
ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป
 
E-Document
     
  Untitled Document
 
ในปี 2557 งานสารบรรณได้ปรับเปลี่ยนระบบการรับหนังสือใหม่ ดังนี้

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม "แนวนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด" คือ
  (1) ให้มีการติดตามหนังสือ(ที่ต้องดำนินการต่อ) อย่างต่อเนื่อง
  (2) สรุปปริมาณหนังสือเข้า-ออกของสำนักงาน
  (3) สรุปปริมาณหนังสือเข้า-ออกของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
  (4) สรุปปริมาณหนังสือที่ต้องดำเนินการของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล
ข้อตกลงเบื้องต้น
  (1) หนังสือเข้า-ออกทุกฉบับ ต้องบันทึกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Fax, Paper)
เมนูที่มีการปรับเปลี่ยน-เพิ่มเติม
# การรับหนังสือของจังหวัด
  (1) สารบรรณกลาง บันทึกหนังสือที่เป็นเอกสารเข้าระบบฯ ทุกฉบับ
  (2) การรับหนังสือของสารบรรณกลาง ให้ระบุประเภทหนังสือ และกำหนดแล้วเสร็จของหนังสือทุกฉบับ
  (3) ฝ่าย/กลุ่มงาน จะต้องตอบรับหนังสือในระบบฯ ทุกเรื่อง ถึงแม้จะมีการเซ็นต์รับเอกสารแล้วก็ตาม
  (4) การรับหนังสือของฝ่าย ให้ระบุผู้ปฏิบัติงาน(จนท.เจ้าของเรื่อง) และกำหนดแล้วเสร็จของหนังสือนั้น
  (5) เพิ่มเมนู "จัดเก็บหนังสือ" เพื่อให้ทราบว่าหนังสือเข้าเรื่องนั้นๆ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
# การส่งหนังสือของฝ่าย/กลุ่มงาน
  (1) หนังสือที่ส่ง ให้มีการระบุ ผู้ปฏิบัติงาน(จนท.เจ้าของเรื่อง) ทุกฉบับ
  (2) หนังสือส่ง สามารถระบุหน่วยงานที่ส่งถึง ได้ทุกระดับ และหน่วยงานภายนอกไม่เกิน 10 หน่วยงานพร้อมกัน
  (3) สามารถสลับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารที่ส่งได้ เช่น จากเอกสารกระดาษเปลี่ยนเป็นไฟล์
  (4) สามารถแก้ไขหนังสือส่งได้ เช่น เปลี่ยนไฟล์หนังสือ , เพิ่ม-ลบหน่วยงานที่ส่งถึง เป็นต้น
  (5) สามารถลบหนังสือส่งได้ (** จะทำให้หนังสือหายไปจากระบบฯ )
หากพบข้อบกพร่อง-Error ของระบบ กรุณาแจ้งที่ โทร.0864404541
 


 


 
 
E-Document
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055 705191
  พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ กนกสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ