E-Document
ฐานข้อมูลปี
2562
  หน่วยงาน : 00062 กำแพงเพชร ,สสจ.
ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป
 
E-Document
     
  Untitled Document
 
ข้อกำหนดแนบท้ายประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหรือแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 2 วิธีจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความ


ข้อ 3 มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ
  (1) ภาพลายเส้นหรือภาพขาวดำ อย่างน้อย 150 จุดต่อนิ้ว(dot per inch , DPI)
  (2) ภาพสีเทา อย่างน้อย 200 จุดต่อนิ้ว
  (3) ภาพสี อย่างน้อย 300 จุดต่อนิ้ว
  (4) ภาพสำหรับงานเว็บอย่างเดียว อย่างน้อย 72 จุดต่อนิ้ว
 
ข้อ 4 มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ
  (1) ภาพขาวดำ มีค่าความละเอียดของสี เท่ากับ 1 บิต (bit)
  (2) ภาพสีเทา(Grayscale) มีค่าความละเอียดของสี เท่ากับ 8 บิต
  (3) ภาพสี มีค่าความละเอียดของสี เท่ากับ 24 บิต
 
ดาวน์โหลด ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหรือแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 


 


 
 
E-Document
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055 705191
  พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ กนกสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ