TO BE NEMBER ONE กำแพงเพชร

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol

วีดีโอกิจกรรม


ภาพกิจกรรม

16 ธันวาคม 2559

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560

14 มกราคม 2560

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

29 เมษายน 2560

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ประจำปี 2560

6 พฤศจิกายน 2560

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

27 มกราคม 2561

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561

15 พฤศจิกายน 2561

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562

19 มกราคม 2562

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562