สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 25 พฤษภาคม 2562
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกระบวนการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
   วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกระบวนการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด รวมทั้งค้นหาระบบติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 130 คน
โพสต์ : 25-05-2019,12:37 น. (4 รูป » 3 view) อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
โพสต์ : 24-05-2019 (1 รูป » 15 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายแพทย์ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนภายใต้การทำงาน 3 ข้อ คือ 1.Team 2.Unity และ 3 MIS /Management by Fact เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป
โพสต์ : 22-05-2019 (8 รูป » 26 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมโครงการวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 –23 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้กับบุคลากรในพื้นที่ของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำทุกมาตรการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในทุกพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวิทยากรจากเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่งานป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถม มัธยม เจ้าหน้าสาธารณสุข อาสาสมัครกู้ภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทประเมินรับรอง “ระดับทองแดง” ประจำปี 2561 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ จำนวน 26 รางวัล
โพสต์ : 21-05-2019 (5 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับอำเภอ (ครู ค)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 42แห่ง และพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) ให้มีศักยภาพและแนวทางการประเมินมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวตั้งแต่ปี 2560 โดยรพ.สต.ประเมินตนเองและพัฒนาส่วนขาด โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดให้การสนับสนุน จนผ่านการประเมิน ระดับ 5 ดาว สะสม รวม 78 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 65 สำหรับปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดแผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ทีมประเมินระดับอำเภอ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน ของรพสต.ที่ยังไม่ผ่านระดับ 5 ดาว จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
โพสต์ : 16-05-2019 (7 รูป » 58 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
13 พฤศจิกายน 2561
รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง
688 view
29 ตุลาคม 2561
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
299 view
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
พญ.รจนา ขอนทองร่วมจัดรายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพร้อมกราบขอบพระคุณผู้บริจาคในโครงการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลกำแพงเพชร
683 view
21 สิงหาคม 2561
รายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพบประชาชน ร่วมจัดรายการโดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
776 view
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสาร Key Massage ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , 13/07/2561 (286 Mb)
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/06/2561
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ), 18/01/2561
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกงานแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-Xp และการประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย , 18/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร), 07/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2561, 21/11/2560
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ปี 2561 (6MB), 07/11/2560#กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุม DHB : District Health Board 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. (14.7MB), 01/11/2560#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ไฟล์วีดีโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 เวลา 10.00น.(102MB), 21/10/2560#งาน IT
ไฟล์วีดิโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (279MB), 19/10/2560#งาน IT
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ปี60(9.49MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารสรุปตรวจราชการ(19.3MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

23-05-2562
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่     (25 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กัญญมาศ อินจันทร์)
23-05-2562
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก แบบรับตรงอิสระ    (27 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
16-05-2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (88 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
08-05-2562
รับย้าย รับโอนข้าราชการ    (106 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-05-2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    (68 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-03-2562
ประกวดราคา ประกวดราคาซืื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  (33 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
04-03-2562
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (51 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
22-02-2562
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (47 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
12-02-2562
ประกวดราคา ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด  (70 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1401 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1350 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2307 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (10412 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (1975 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

16-05-2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (74 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
30-04-2562
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา    (142 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
09-04-2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้    (178 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
06-02-2562
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตคา    (322 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
05-02-2562
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการ    (324 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

17-05-2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กัญญมาศ อินจันทร์)
08-05-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Modern Laboratory in Medicine    (48 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-05-2562
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2562    (48 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-05-2562
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน    (49 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-05-2562
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา    (67 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
24-05-2019(1 วัน)DFหมู่ที่ 15 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร มอสำราญ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
23-05-2019(2 วัน)DFหมู่ที่ 03 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
5 23-03-2562 EP-Spine บ.หนองเม่น หมู่ที่ 08 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
6 13-04-2562 Others M- บ.วังน้ำ หมู่ที่ 04 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแ  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
7 17-04-2562 TAD บ.ระหาร หมู่ที่ 01 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.  หนองหล่ม ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
8 23-04-2562 EP-Lymphnode บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
9 13-05-2562 New M+ บ.วังยาง หมู่ที่ 05 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำ  เทศบาลช่องลม,ศูนย์ฯ  ลานกระบือ ,รพช.
10 18-05-2562 New M- บ.หนองกรด หมู่ที่ 05 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระ  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.

16-05-2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562    (31 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (75 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (97 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (146 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (202 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (243 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (300 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (300 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (277 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (367 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (383 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (401 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (436 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (535 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (654 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (759 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (841 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (907 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (948 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (929 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1118 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1045 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1170 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1106 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1193 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017

 

 

"Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย"


หรือ คลิ๊กที่นี่

 

 

"Scan QRCode เอกสารประกอบการตรวจราชการ และนิเทศงาน"


หรือ คลิ๊กที่นี่

    is Online
Untitled Document