25-05-2018DFหมู่ที่ 02ต.พานทองอ.ไทรงามโนนใหญ่ ,สอ.
25-05-2018DFหมู่ที่ 03ต.สลกบาตรอ.ขาณุวรลักษบุรีสลกบาตร ,สอ.ต.
25-05-2018DHFหมู่ที่ 14ต.วังชะพลูอ.ขาณุวรลักษบุรีหนองชุมแสง ,สอ.
25-05-2018DFหมู่ที่ 07ต.บ่อถ้ำอ.ขาณุวรลักษบุรีส่องตาแล ,สอ.
24-05-2018DFหมู่ที่ 06ต.มหาชัยอ.ไทรงามแก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
24-05-2018DFหมู่ที่ 01ต.มหาชัยอ.ไทรงามมหาชัย ,สอ.ต.