จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
326 ราย
7.71%

690 ราย
16.32%

970 ราย
22.95%

751 ราย
17.77%

471 ราย
11.14%

316 ราย
7.48%

204 ราย
4.83%

148 ราย
3.50%

107 ราย
2.53%

63 ราย
1.49%

66 ราย
1.56%

42 ราย
0.99%

73 ราย
1.73%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร