จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
321 ราย
7.76%

681 ราย
16.46%

945 ราย
22.84%

738 ราย
17.83%

460 ราย
11.12%

310 ราย
7.49%

198 ราย
4.78%

143 ราย
3.46%

104 ราย
2.51%

63 ราย
1.52%

64 ราย
1.55%

40 ราย
0.97%

71 ราย
1.72%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร