จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
346 ราย
7.91%

715 ราย
16.35%

998 ราย
22.82%

782 ราย
17.88%

481 ราย
11.00%

321 ราย
7.34%

215 ราย
4.92%

155 ราย
3.54%

108 ราย
2.47%

63 ราย
1.44%

68 ราย
1.55%

44 ราย
1.01%

77 ราย
1.76%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร