จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
25 ราย
5.85%

54 ราย
12.65%

98 ราย
22.95%

89 ราย
20.84%

46 ราย
10.77%

31 ราย
7.26%

24 ราย
5.62%

18 ราย
4.22%

8 ราย
1.87%

9 ราย
2.11%

9 ราย
2.11%

5 ราย
1.17%

11 ราย
2.58%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอไทรงาม