จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
25 ราย
5.91%

54 ราย
12.77%

97 ราย
22.93%

89 ราย
21.04%

46 ราย
10.87%

31 ราย
7.33%

24 ราย
5.67%

17 ราย
4.02%

8 ราย
1.89%

8 ราย
1.89%

9 ราย
2.13%

4 ราย
0.95%

11 ราย
2.60%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอไทรงาม