จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
25 ราย
5.90%

54 ราย
12.74%

97 ราย
22.88%

89 ราย
20.99%

46 ราย
10.85%

31 ราย
7.31%

24 ราย
5.66%

17 ราย
4.01%

8 ราย
1.89%

8 ราย
1.89%

9 ราย
2.12%

5 ราย
1.18%

11 ราย
2.59%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอไทรงาม