จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
46 ราย
8.00%

98 ราย
17.04%

140 ราย
24.35%

104 ราย
18.09%

50 ราย
8.70%

29 ราย
5.04%

19 ราย
3.30%

19 ราย
3.30%

11 ราย
1.91%

10 ราย
1.74%

14 ราย
2.43%

15 ราย
2.61%

20 ราย
3.48%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอคลองลาน