จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
50 ราย
8.13%

100 ราย
16.26%

145 ราย
23.58%

109 ราย
17.72%

57 ราย
9.27%

31 ราย
5.04%

21 ราย
3.41%

21 ราย
3.41%

12 ราย
1.95%

14 ราย
2.28%

15 ราย
2.44%

16 ราย
2.60%

24 ราย
3.90%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอคลองลาน