จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
45 ราย
7.98%

98 ราย
17.38%

139 ราย
24.65%

99 ราย
17.55%

48 ราย
8.51%

28 ราย
4.96%

19 ราย
3.37%

19 ราย
3.37%

11 ราย
1.95%

10 ราย
1.77%

13 ราย
2.30%

15 ราย
2.66%

20 ราย
3.55%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอคลองลาน