จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
37 ราย
7.14%

76 ราย
14.67%

146 ราย
28.19%

103 ราย
19.88%

40 ราย
7.72%

38 ราย
7.34%

22 ราย
4.25%

18 ราย
3.47%

15 ราย
2.90%

6 ราย
1.16%

6 ราย
1.16%

4 ราย
0.77%

7 ราย
1.35%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี