จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
37 ราย
7.17%

76 ราย
14.73%

146 ราย
28.29%

102 ราย
19.77%

40 ราย
7.75%

38 ราย
7.36%

21 ราย
4.07%

18 ราย
3.49%

15 ราย
2.91%

6 ราย
1.16%

6 ราย
1.16%

4 ราย
0.78%

7 ราย
1.36%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี