จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
41 ราย
7.52%

84 ราย
15.41%

151 ราย
27.71%

106 ราย
19.45%

41 ราย
7.52%

38 ราย
6.97%

23 ราย
4.22%

19 ราย
3.49%

17 ราย
3.12%

6 ราย
1.10%

7 ราย
1.28%

4 ราย
0.73%

8 ราย
1.47%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี