จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
39 ราย
5.74%

112 ราย
16.49%

151 ราย
22.24%

124 ราย
18.26%

77 ราย
11.34%

59 ราย
8.69%

33 ราย
4.86%

22 ราย
3.24%

10 ราย
1.47%

12 ราย
1.77%

12 ราย
1.77%

6 ราย
0.88%

22 ราย
3.24%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอคลองขลุง