จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
40 ราย
5.70%

117 ราย
16.67%

158 ราย
22.51%

128 ราย
18.23%

79 ราย
11.25%

60 ราย
8.55%

33 ราย
4.70%

22 ราย
3.13%

12 ราย
1.71%

12 ราย
1.71%

12 ราย
1.71%

7 ราย
1.00%

22 ราย
3.13%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอคลองขลุง