จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
37 ราย
5.52%

111 ราย
16.57%

150 ราย
22.39%

122 ราย
18.21%

77 ราย
11.49%

59 ราย
8.81%

33 ราย
4.93%

22 ราย
3.28%

9 ราย
1.34%

12 ราย
1.79%

11 ราย
1.64%

6 ราย
0.90%

21 ราย
3.13%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอคลองขลุง