จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
98 ราย
9.00%

231 ราย
21.21%

310 ราย
28.47%

168 ราย
15.43%

72 ราย
6.61%

61 ราย
5.60%

32 ราย
2.94%

22 ราย
2.02%

20 ราย
1.84%

16 ราย
1.47%

13 ราย
1.19%

12 ราย
1.10%

34 ราย
3.12%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย