จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
99 ราย
9.02%

232 ราย
21.13%

310 ราย
28.23%

173 ราย
15.76%

72 ราย
6.56%

61 ราย
5.56%

32 ราย
2.91%

22 ราย
2.00%

20 ราย
1.82%

17 ราย
1.55%

13 ราย
1.18%

13 ราย
1.18%

34 ราย
3.10%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย