จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
105 ราย
9.02%

246 ราย
21.13%

323 ราย
27.75%

183 ราย
15.72%

76 ราย
6.53%

65 ราย
5.58%

34 ราย
2.92%

26 ราย
2.23%

21 ราย
1.80%

20 ราย
1.72%

14 ราย
1.20%

14 ราย
1.20%

37 ราย
3.18%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย