จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
107 ราย
8.95%

249 ราย
20.84%

331 ราย
27.70%

191 ราย
15.98%

80 ราย
6.69%

68 ราย
5.69%

36 ราย
3.01%

26 ราย
2.18%

21 ราย
1.76%

21 ราย
1.76%

14 ราย
1.17%

14 ราย
1.17%

37 ราย
3.10%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย