จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
102 ราย
9.13%

236 ราย
21.13%

311 ราย
27.84%

176 ราย
15.76%

73 ราย
6.54%

61 ราย
5.46%

32 ราย
2.86%

25 ราย
2.24%

20 ราย
1.79%

17 ราย
1.52%

14 ราย
1.25%

13 ราย
1.16%

37 ราย
3.31%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย