จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
104 ราย
9.16%

240 ราย
21.15%

316 ราย
27.84%

176 ราย
15.51%

73 ราย
6.43%

64 ราย
5.64%

32 ราย
2.82%

25 ราย
2.20%

21 ราย
1.85%

19 ราย
1.67%

14 ราย
1.23%

14 ราย
1.23%

37 ราย
3.26%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย