จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
106 ราย
8.96%

249 ราย
21.05%

327 ราย
27.64%

187 ราย
15.81%

79 ราย
6.68%

67 ราย
5.66%

35 ราย
2.96%

26 ราย
2.20%

21 ราย
1.78%

21 ราย
1.78%

14 ราย
1.18%

14 ราย
1.18%

37 ราย
3.13%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย