จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
101 ราย
9.13%

233 ราย
21.07%

310 ราย
28.03%

175 ราย
15.82%

73 ราย
6.60%

61 ราย
5.52%

32 ราย
2.89%

23 ราย
2.08%

20 ราย
1.81%

17 ราย
1.54%

13 ราย
1.18%

13 ราย
1.18%

35 ราย
3.16%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย