จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
102 ราย
9.08%

236 ราย
21.02%

311 ราย
27.69%

176 ราย
15.67%

73 ราย
6.50%

63 ราย
5.61%

32 ราย
2.85%

25 ราย
2.23%

21 ราย
1.87%

19 ราย
1.69%

14 ราย
1.25%

14 ราย
1.25%

37 ราย
3.29%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอพรานกระต่าย