จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
38 ราย
6.14%

116 ราย
18.74%

153 ราย
24.72%

108 ราย
17.45%

59 ราย
9.53%

38 ราย
6.14%

24 ราย
3.88%

16 ราย
2.58%

23 ราย
3.72%

13 ราย
2.10%

13 ราย
2.10%

6 ราย
0.97%

12 ราย
1.94%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอลานกระบือ