จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
39 ราย
6.22%

116 ราย
18.50%

153 ราย
24.40%

110 ราย
17.54%

59 ราย
9.41%

38 ราย
6.06%

25 ราย
3.99%

16 ราย
2.55%

23 ราย
3.67%

15 ราย
2.39%

13 ราย
2.07%

6 ราย
0.96%

14 ราย
2.23%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอลานกระบือ