จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
40 ราย
6.25%

117 ราย
18.28%

156 ราย
24.38%

112 ราย
17.50%

60 ราย
9.38%

39 ราย
6.09%

25 ราย
3.91%

16 ราย
2.50%

23 ราย
3.59%

15 ราย
2.34%

14 ราย
2.19%

6 ราย
0.94%

17 ราย
2.66%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอลานกระบือ