จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
19 ราย
5.29%

48 ราย
13.37%

89 ราย
24.79%

86 ราย
23.96%

27 ราย
7.52%

20 ราย
5.57%

18 ราย
5.01%

8 ราย
2.23%

12 ราย
3.34%

11 ราย
3.06%

8 ราย
2.23%

5 ราย
1.39%

8 ราย
2.23%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอทรายทองวัฒนา