จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
19 ราย
5.32%

48 ราย
13.45%

89 ราย
24.93%

86 ราย
24.09%

26 ราย
7.28%

19 ราย
5.32%

18 ราย
5.04%

8 ราย
2.24%

12 ราย
3.36%

11 ราย
3.08%

8 ราย
2.24%

5 ราย
1.40%

8 ราย
2.24%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอทรายทองวัฒนา