จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
39 ราย
8.57%

79 ราย
17.36%

124 ราย
27.25%

80 ราย
17.58%

34 ราย
7.47%

22 ราย
4.84%

30 ราย
6.59%

10 ราย
2.20%

4 ราย
0.88%

7 ราย
1.54%

8 ราย
1.76%

9 ราย
1.98%

9 ราย
1.98%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอปางศิลาทอง