จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
38 ราย
8.46%

78 ราย
17.37%

123 ราย
27.39%

80 ราย
17.82%

34 ราย
7.57%

21 ราย
4.68%

30 ราย
6.68%

10 ราย
2.23%

4 ราย
0.89%

7 ราย
1.56%

7 ราย
1.56%

9 ราย
2.00%

8 ราย
1.78%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอปางศิลาทอง