จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
37 ราย
8.43%

77 ราย
17.54%

122 ราย
27.79%

79 ราย
18.00%

33 ราย
7.52%

20 ราย
4.56%

29 ราย
6.61%

9 ราย
2.05%

4 ราย
0.91%

6 ราย
1.37%

6 ราย
1.37%

9 ราย
2.05%

8 ราย
1.82%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอปางศิลาทอง