จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
9 ราย
6.98%

21 ราย
16.28%

36 ราย
27.91%

19 ราย
14.73%

12 ราย
9.30%

9 ราย
6.98%

4 ราย
3.10%

6 ราย
4.65%

3 ราย
2.33%

1 ราย
0.78%

2 ราย
1.55%

0 ราย
0.00%

7 ราย
5.43%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี