จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
8 ราย
6.40%

21 ราย
16.80%

36 ราย
28.80%

19 ราย
15.20%

11 ราย
8.80%

9 ราย
7.20%

4 ราย
3.20%

5 ราย
4.00%

3 ราย
2.40%

1 ราย
0.80%

2 ราย
1.60%

0 ราย
0.00%

6 ราย
4.80%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี