จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
9 ราย
6.77%

21 ราย
15.79%

37 ราย
27.82%

20 ราย
15.04%

12 ราย
9.02%

10 ราย
7.52%

4 ราย
3.01%

6 ราย
4.51%

3 ราย
2.26%

1 ราย
0.75%

2 ราย
1.50%

1 ราย
0.75%

7 ราย
5.26%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี