จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
9 ราย
6.92%

21 ราย
16.15%

36 ราย
27.69%

20 ราย
15.38%

12 ราย
9.23%

9 ราย
6.92%

4 ราย
3.08%

6 ราย
4.62%

3 ราย
2.31%

1 ราย
0.77%

2 ราย
1.54%

0 ราย
0.00%

7 ราย
5.38%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี