จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
10 ราย
7.35%

21 ราย
15.44%

38 ราย
27.94%

21 ราย
15.44%

12 ราย
8.82%

10 ราย
7.35%

4 ราย
2.94%

6 ราย
4.41%

3 ราย
2.21%

1 ราย
0.74%

2 ราย
1.47%

1 ราย
0.74%

7 ราย
5.15%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี