จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
10 ราย
6.76%

21 ราย
14.19%

38 ราย
25.68%

23 ราย
15.54%

12 ราย
8.11%

11 ราย
7.43%

8 ราย
5.41%

7 ราย
4.73%

5 ราย
3.38%

1 ราย
0.68%

2 ราย
1.35%

2 ราย
1.35%

8 ราย
5.41%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี