จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
9 ราย
6.87%

21 ราย
16.03%

36 ราย
27.48%

20 ราย
15.27%

12 ราย
9.16%

9 ราย
6.87%

4 ราย
3.05%

6 ราย
4.58%

3 ราย
2.29%

1 ราย
0.76%

2 ราย
1.53%

1 ราย
0.76%

7 ราย
5.34%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอบึงสามัคคี