จำนวนและร้อยละของผู้่ป่วยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดกำแพงเพชร
จาก Diagnosis เบื้องต้น
54 ราย
10.51%

93 ราย
18.09%

99 ราย
19.26%

103 ราย
20.04%

37 ราย
7.20%

35 ราย
6.81%

20 ราย
3.89%

15 ราย
2.92%

10 ราย
1.95%

14 ราย
2.72%

7 ราย
1.36%

14 ราย
2.72%

13 ราย
2.53%

00-0405-0910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-->
 
ของอำเภอโกสัมพีนคร