อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอเมืองกำแพงเพชร
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.4,9661593,201.7700.00
 07146 วังประดา ,สอ.3,571531,484.1800.00
 07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.6,5871231,867.3100.00
 07148 วังตะเคียน ,สอ.7,4381391,868.7800.00
 07149 คลองดู่ ,สอ.6,8591161,691.2100.00
 07150 มอสำราญ ,สอ.1,920643,333.3300.00
 07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.6,5381382,110.7400.00
 07152 หนองกอง ,สอ.7,1541431,998.8800.00
 07153 แม่นารี ,สอ.ต.6,065671,104.7000.00
 07154 นครชุม ,สอ.ต.12,7643532,765.5917.83
 07155 สหกรณ์ ,สอ.3,996882,202.2000.00
 07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.4,4171383,124.2900.00
 07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.6,9361141,643.60572.09
 07158 หนองปลิง ,สอ.ต.8,9423223,600.98111.18
 07159 น้ำดิบ ,สอ.1,656452,717.3900.00
 07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.6,02149813.8200.00
 07161 บ้านไร่ ,สอ.8,9141331,492.0400.00
 07162 มะกอกหวาน ,สอ.6,4281672,598.0100.00
 07163 คณฑี ,สอ.ต.8,0621672,071.4500.00
 07164 มอสูง ,สอ.5,200651,250.0000.00
 07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.6,7581061,568.5100.00
 07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.4,413591,336.9600.00
 07167 น้ำโท้ง ,สอ.4,873821,682.7400.00
 07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.3,272531,619.8000.00
 07169 ยางเรียง ,สอ.3,123762,433.5600.00
 07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.6,02447780.2100.00
 07171 หนองกรด ,สอ.ต.10,8723022,777.7800.00
 07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.4,2661172,742.6200.00
 10721 กำแพงเพชร ,รพท.01480.0000.00
 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.9,7651341,372.2500.00
 14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 116,1571771,095.5000.00
 24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ3,73113348.4300.00
 24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ1,9683152.4400.00
 25057 รพสต.ปางขนุน2,199894,047.2900.00
 77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.13,37452388.8100.00
 99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.01710.0010.00
รวม215,2294,3732,031.7994.18