อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอไทรงาม
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.3,229441,362.65261.94
 07174 เนินกรอย ,สอ.ต.4,08812293.5400.00
 07175 โนนใหญ่ ,สอ.3,614381,051.47127.67
 07176 สักขี ,สอ.ต.2,92425854.995171.00
 07177 แม่ยื้อ ,สอ.3,37019563.804118.69
 07178 มหาชัย ,สอ.ต.5,73557993.906104.62
 07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.3,39823676.8700.00
 07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต.6,676961,437.99574.90
 07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต.7,43270941.87680.73
 11229 ไทรงาม ,รพช.9,23642454.74221.65
รวม49,702427859.123162.37