อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอคลองลาน
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.3,569571,597.09128.02
 07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.4,34839896.9600.00
 07184 คลองมดแดง ,สอ.750131,733.3300.00
 07185 คลองไพร ,สอ.3,10115483.7100.00
 07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.11,9751251,043.8418.35
 07187 ปากคลองลาน ,สอ.4,00740998.2500.00
 07188 คลองเตย ,สอ.4,288471,096.08123.32
 07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.1,968371,880.0800.00
 07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.5,70336631.25117.53
 07191 คลองแขยง ,สอ.4,08521514.0800.00
 11230 คลองลาน ,รพช.13,0811601,223.15215.29
 26104 รพสต.ป่าคา1,349584,299.4800.00
รวม58,2246151,056.27610.31