อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอขาณุวรลักษบุรี
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07192 ยางสูง ,สอ.ต.13,90732230.1000.00
 07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต.10,87913119.5000.00
 07194 สลกบาตร ,สอ.ต.13,83347339.7700.00
 07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต.7,87718228.5100.00
 07196 ดงดำ ,สอ.3,55520562.5900.00
 07197 ดอนแตง ,สอ.ต.3,81723602.5700.00
 07198 วังชะพลู ,สอ.ต.9,83666671.0000.00
 07199 หนองชุมแสง ,สอ.1,037161,542.9100.00
 07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต.5,21629555.9800.00
 07201 วังน้ำพุ ,สอ.2,00011550.0000.00
 07202 ศรีไพศาล ,สอ.3,92220509.9400.00
 07203 ปางมะค่า ,สอ.ต.8,80482931.39111.36
 07204 เกาะแก้ว ,สอ.2,617271,031.7200.00
 07205 วังหามแห ,สอ.ต.7,24456773.0500.00
 07206 โนนตารอด ,สอ.ต.4,7489189.5500.00
 11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.6,5287107.2300.00
 14039 ส่องตาแล ,สอ.5,19729558.01119.24
 15019 ปางมะนาว ,สอ.1,892382,008.4600.00
รวม112,909545482.6921.77