อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอลานกระบือ
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07236 เกศกาสร ,สอ.ต.2,833592,082.6000.00
 07237 บึงมาลย์ ,สอ.3,048471,541.99132.81
 07238 หนองหลวง ,สอ.ต.5,472681,242.69591.37
 07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.4,301741,720.5300.00
 07240 ลานตาบัว ,สอ.3,016471,558.3600.00
 07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.5,680901,584.5100.00
 07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.3,190642,006.2700.00
 07243 จันทิมา ,สอ.ต.4,534651,433.61244.11
 11234 ลานกระบือ ,รพช.7,492901,201.2800.00
 25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ 1,392342,442.5300.00
รวม40,9586401,562.58819.53