อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอทรายทองวัฒนา
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07244 หนองนกชุม ,สอ.ต.2,63426987.0900.00
 07245 ทุ่งทอง ,สอ.ต.8,1891872,283.5500.00
 07246 ถาวรวัฒนา ,สอ.ต.4,285471,096.8500.00
 07247 บึงสำราญ ,สอ.2,72326954.8300.00
 11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.7,67673951.02113.03
รวม25,5073591,407.4613.92