อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอปางศิลาทอง
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07248 หนองหล่ม ,สอ.2,33416685.5200.00
 07249 ท่าขึ้น ,สอ.ต.7,2831021,400.5200.00
 07250 หินดาต ,สอ.ต.7,3261211,651.65340.95
 07252 เพชรเจริญ ,สอ.ต.3,8881022,623.46125.72
 10557 คลองปลาสร้อย ,สอ.2,981451,509.56133.55
 11236 ปางศิลาทอง ,รพช.3,062662,155.458261.27
รวม26,8744551,693.091348.37