อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอปางศิลาทอง
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07248 หนองหล่ม ,สอ.2,33416685.5200.00
 07249 ท่าขึ้น ,สอ.ต.7,283991,359.3300.00
 07250 หินดาต ,สอ.ต.7,3261161,583.40340.95
 07252 เพชรเจริญ ,สอ.ต.3,888992,546.30125.72
 10557 คลองปลาสร้อย ,สอ.2,981431,442.47133.55
 11236 ปางศิลาทอง ,รพช.3,062642,090.148261.27
รวม26,8744391,633.551348.37