อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอบึงสามัคคี
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07253 บึงบ้าน ,สอ.ต.2,52617673.0000.00
 07254 ชายเคือง ,สอ.5,34738710.6800.00
 07255 วังชะโอน ,สอ.ต.3,96516403.5300.00
 07257 โนนพลวง ,สอ.ต.2,49412481.1500.00
 14040 ทุ่งซ่าน ,สอ.ต.4,37513297.1400.00
 14041 โพธิ์เอน ,สอ.3,2537215.1900.00
 14135 บึงสามัคคี ,รพช.6,76732472.8800.00
รวม28,727136473.4200.00