อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอโกสัมพีนคร
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07258 ท่าคูณ ,สอ.ต.3,337551,648.1900.00
 07259 หนองแดน ,สอ.4,423781,763.5100.00
 07261 โกสัมพี ,สอ.ต.2,733381,390.4100.00
 07262 ท่าพุทรา ,สอ.3,995511,276.6000.00
 07263 โนนสมบูรณ์ ,สอ.2,008321,593.6300.00
 07264 เกาะรากเสียด ,สอ.ต.5,6531001,768.9700.00
 07265 ลานดอกไม้ ,สอ.ต.5,162741,433.5500.00
 28010 โกสัมพีนคร ,รพช.3,994531,326.9900.00
รวม31,3055341,705.8000.00