อา, 27 กันยายน 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-09-2020(1)DHF05หินดาตปางศิลาทอง หินดาต ,สอ.ต.
26-09-2020(1)DFRO04ธำมรงค์เมืองกำแพงเพชร ธำมรงค์ ,สอ.ต.
25-09-2020(2)DF06สระแก้วเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.
25-09-2020(2)DF11วังทองเมืองกำแพงเพชร มอสูง ,สอ.
25-09-2020(2)DF04บึงทับแรตลานกระบือ ประดู่งาม ,สอ.ต.
23-09-2020(4)DHF01เทพนิมิตบึงสามัคคี โนนพลวง ,สอ.ต.
22-09-2020(5)DSSRO01เทพนิมิตบึงสามัคคี โนนพลวง ,สอ.ต.
18-09-2020(9)DF13ในเมืองเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 494,205 ครั้ง
ขณะนี้ 1 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ตัวชี้วัดการสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น
Short Form Report (SFR)
 
การรับแจ้งผู้ป่วย
1. ความทันเวลาของการรับแจ้งผู้ป่วย
ภายใน 24 ชม.จากวันที่แจ้ง
สอบสวนโรคครั้งที่ 1
1. ความทันเวลาของการควบคุมโรค
ภายใน 48 ชม.จากวันที่แจ้ง
2. ความทันเวลาของการส่งรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น(SFR)
ภายใน 3 วันจากวันที่แจ้ง
สอบสวนโรคครั้งที่ 2
1. ความทันเวลาของการควบคุมโรค
ภายใน 7 วันจากวันที่ควบคุมโรคครั้งที่ 1
2. ความทันเวลาของการส่งรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น(SFR)
ภายใน 3 วันจากวันที่ควบคุมโรคครั้งที่ 2
การสำรวจลูกน้ำยุงลายหมู่บ้านที่เกิดโรค
1. หมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนน้อยกว่า 40 หลังคาเรือน
สำรวจอย่างน้อย 25 หลังคาเรือน
2. หมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนมากกว่า 40 หลังคาเรือน
สำรวจอย่างน้อย 50% แต่ไม่น้อยกว่า 25 หลัง
ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายครั้งที่ 2
1. ค่า CI ในบ้านผู้ป่วย
เท่ากับ 0
2. ค่า CI ในโรงเรียนที่ผู้ป่วยศึกษา/วัด
เท่ากับ 0
3. ค่า HI ในชุมชน
น้อยกว่า 10
4. ค่า BI ในชุมชน
น้อยกว่า 50