อา, 25 สิงหาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
25-08-2019(0)DHF08คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
25-08-2019(0)DFRO08โป่งน้ำร้อนคลองลาน รพสต.ป่าคา
25-08-2019(0)DHF22นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชร หนองปิ้งไก่ ,สอ.
24-08-2019(1)DF05นครชุมเมืองกำแพงเพชร เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
23-08-2019(2)DF02วังยางคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.
23-08-2019(2)DFRO05วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 412,805 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ตัวชี้วัดการสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น
Short Form Report (SFR)
 
การรับแจ้งผู้ป่วย
1. ความทันเวลาของการรับแจ้งผู้ป่วย
ภายใน 24 ชม.จากวันที่แจ้ง
สอบสวนโรคครั้งที่ 1
1. ความทันเวลาของการควบคุมโรค
ภายใน 48 ชม.จากวันที่แจ้ง
2. ความทันเวลาของการส่งรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น(SFR)
ภายใน 3 วันจากวันที่แจ้ง
สอบสวนโรคครั้งที่ 2
1. ความทันเวลาของการควบคุมโรค
ภายใน 7 วันจากวันที่ควบคุมโรคครั้งที่ 1
2. ความทันเวลาของการส่งรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น(SFR)
ภายใน 3 วันจากวันที่ควบคุมโรคครั้งที่ 2
การสำรวจลูกน้ำยุงลายหมู่บ้านที่เกิดโรค
1. หมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนน้อยกว่า 40 หลังคาเรือน
สำรวจอย่างน้อย 25 หลังคาเรือน
2. หมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนมากกว่า 40 หลังคาเรือน
สำรวจอย่างน้อย 50% แต่ไม่น้อยกว่า 25 หลัง
ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายครั้งที่ 2
1. ค่า CI ในบ้านผู้ป่วย
เท่ากับ 0
2. ค่า CI ในโรงเรียนที่ผู้ป่วยศึกษา/วัด
เท่ากับ 0
3. ค่า HI ในชุมชน
น้อยกว่า 10
4. ค่า BI ในชุมชน
น้อยกว่า 50