อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,267 ครั้ง
ขณะนี้ 30 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอคลองลาน

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07182บึงหล่ม ,สอ.ต.57983,5694.47
07183โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.38124,3485.35
07184คลองมดแดง ,สอ.11697504.44
07185คลองไพร ,สอ.46643,1014.67
07186คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.92,25111,9755.32
07187ปากคลองลาน ,สอ.48134,0074.93
07188คลองเตย ,สอ.58594,2884.99
07189โชคชัยพัฒนา ,สอ.37431,9682.65
07190หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.48475,7036.73
07191คลองแขยง ,สอ.57174,0855.70
11230คลองลาน ,รพช.234,19013,0813.12
26104รพสต.ป่าคา11441,3499.37
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว6813,00758,2244.48
จากหมู่บ้านทั้งหมด68ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน