อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,219 ครั้ง
ขณะนี้ 15 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07192ยางสูง ,สอ.ต.93,13213,9074.44
07193ป่าพุทรา ,สอ.ต.162,54110,8794.28
07194สลกบาตร ,สอ.ต.73,29713,8334.20
07195บ่อถ้ำ ,สอ.ต.91,5607,8775.05
07196ดงดำ ,สอ.58583,5554.14
07197ดอนแตง ,สอ.ต.68863,8174.31
07198วังชะพลู ,สอ.ต.132,1409,8364.60
07199หนองชุมแสง ,สอ.34351,0372.38
07200โค้งไผ่ ,สอ.ต.91,8735,2162.78
07201วังน้ำพุ ,สอ.44592,0004.36
07202ศรีไพศาล ,สอ.71,4563,9222.69
07203ปางมะค่า ,สอ.ต.122,5028,8043.52
07204เกาะแก้ว ,สอ.46682,6173.92
07205วังหามแห ,สอ.ต.121,4217,2445.10
07206โนนตารอด ,สอ.ต.88444,7485.63
11231ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.71,9106,5283.42
14039ส่องตาแล ,สอ.101,9005,1972.74
15019ปางมะนาว ,สอ.24241,8924.46
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว14328,306112,9093.99
จากหมู่บ้านทั้งหมด143ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน