ศ, 6 ธันวาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
05-12-2019(1)DHFRO05เทพนครเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 439,403 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

85.54% 3620/4232

6202 ไทรงาม
 

71.46% 303/424

6203 คลองลาน
 

91.16% 526/577

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

77.07% 400/519

6205 คลองขลุง
 

66.72% 453/679

6206 พรานกระต่าย
 

86.98% 962/1106

6207 ลานกระบือ
 

80.60% 507/629

6208 ทรายทองวัฒนา
 

77.16% 277/359

6209 ปางศิลาทอง
 

89.53% 402/449

6210 บึงสามัคคี
 

63.85% 83/130

6211 โกสัมพีนคร
 

92.64% 478/516

รวมทั้งจังหวัด
 

83.27% 8011/9620

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ