อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,231 ครั้ง
ขณะนี้ 10 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองลาน
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.
 

89.47% 51/57

07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.
 

94.87% 37/39

07184 คลองมดแดง ,สอ.
 

84.62% 11/13

07185 คลองไพร ,สอ.
 

93.33% 14/15

07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.
 

92.80% 116/125

07187 ปากคลองลาน ,สอ.
 

97.50% 39/40

07188 คลองเตย ,สอ.
 

97.87% 46/47

07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.
 

78.38% 29/37

07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
 

80.56% 29/36

07191 คลองแขยง ,สอ.
 

95.24% 20/21

11230 คลองลาน ,รพช.
 

91.25% 146/160

26104 รพสต.ป่าคา
 

91.38% 53/58

รวมทั้งอำเภอ
 

91.06% 560/615