อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,241 ครั้ง
ขณะนี้ 13 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07192 ยางสูง ,สอ.ต.
 

93.75% 30/32

07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต.
 

61.54% 8/13

07194 สลกบาตร ,สอ.ต.
 

59.57% 28/47

07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต.
 

38.89% 7/18

07196 ดงดำ ,สอ.
 

100.00% 20/20

07197 ดอนแตง ,สอ.ต.
 

86.96% 20/23

07198 วังชะพลู ,สอ.ต.
 

87.88% 58/66

07199 หนองชุมแสง ,สอ.
 

56.25% 9/16

07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต.
 

68.97% 20/29

07201 วังน้ำพุ ,สอ.
 

45.45% 5/11

07202 ศรีไพศาล ,สอ.
 

85.00% 17/20

07203 ปางมะค่า ,สอ.ต.
 

73.17% 60/82

07204 เกาะแก้ว ,สอ.
 

88.89% 24/27

07205 วังหามแห ,สอ.ต.
 

78.57% 44/56

07206 โนนตารอด ,สอ.ต.
 

77.78% 7/9

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
 

42.86% 3/7

14039 ส่องตาแล ,สอ.
 

79.31% 23/29

15019 ปางมะนาว ,สอ.
 

89.47% 34/38

รวมทั้งอำเภอ
 

76.88% 419/545