อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,268 ครั้ง
ขณะนี้ 31 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอพรานกระต่าย
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

77.42% 72/93

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

89.69% 87/97

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

91.23% 52/57

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

86.96% 40/46

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

88.10% 37/42

07226 ลานทอง ,สอ.
 

100.00% 16/16

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

78.38% 58/74

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

68.18% 15/22

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

81.67% 49/60

07230 หนองโสน ,สอ.
 

85.00% 34/40

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

81.82% 54/66

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

84.06% 58/69

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

67.57% 25/37

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

75.00% 39/52

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

96.43% 27/28

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

96.17% 326/339

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

63.16% 12/19

รวมทั้งอำเภอ
 

86.60% 1008/1164