อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,196 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

90.00% 9/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 13/13

 

84.62% 11/13

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

100.00% 8/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 70/70

 

92.86% 65/70

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

100.00% 14/14

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 16/16

 

100.00% 16/16

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

97.50% 39/40

 

77.50% 31/40

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

100.00% 43/43

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

88.24% 15/17

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 69/69

 

95.65% 66/69

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

85.71% 12/14

 

78.57% 11/14

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 32/32

 

100.00% 32/32

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

76.47% 26/34

 

76.47% 26/34

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

99.00% 99/100

 

77.00% 77/100

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

100.00% 12/12

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

91.67% 11/12

 

91.67% 11/12

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 32/32

 

93.75% 30/32

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

91.38% 53/58

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

89.47% 51/57

 

89.47% 51/57

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

83.33% 5/6

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

76.19% 16/21

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 9/9

 

77.78% 7/9

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 16/16

 

100.00% 16/16

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

100.00% 13/13

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 30/30

 

83.33% 25/30

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

80.00% 8/10

 

70.00% 7/10

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 96/96

 

90.63% 87/96

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

100.00% 60/60

 

90.00% 54/60

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

90.32% 56/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

100.00% 78/78

 

96.15% 75/78

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 13/13

 

92.31% 12/13

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 3/3

 

66.67% 2/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

95.83% 23/24

 

91.67% 22/24

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 52/52

 

94.23% 49/52

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 50/50

 

96.00% 48/50

รวมทั้งอำ้เภอ
 

97.76% 1177/1204

 

89.78% 1081/1204