ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,165 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอคลองลาน
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

100.00% 19/19

07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

07184 คลองมดแดง ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

100.00% 3/3

07185 คลองไพร ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.
 

95.45% 21/22

 

86.36% 19/22

07187 ปากคลองลาน ,สอ.
 

100.00% 8/8

 

87.50% 7/8

07188 คลองเตย ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
 

90.00% 9/10

 

90.00% 9/10

07191 คลองแขยง ,สอ.
 

100.00% 2/2

 

100.00% 2/2

11230 คลองลาน ,รพช.
 

0.00% 0/25

 

0.00% 0/25

26104 รพสต.ป่าคา
 

100.00% 9/9

 

77.78% 7/9

รวมทั้งอำ้เภอ
 

77.12% 91/118

 

72.03% 85/118