อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,179 ครั้ง
ขณะนี้ 1 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอคลองขลุง
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

76.19% 16/21

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

89.47% 17/19

 

89.47% 17/19

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

90.00% 9/10

 

80.00% 8/10

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

93.75% 15/16

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

100.00% 27/27

 

81.48% 22/27

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

94.74% 18/19

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

100.00% 7/7

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

90.00% 9/10

07215 โนนทัน ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

100.00% 20/20

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

86.05% 37/43

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

100.00% 30/30

 

100.00% 30/30

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

93.75% 30/32

 

87.50% 28/32

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

95.74% 45/47

 

95.74% 45/47

รวมทั้งอำ้เภอ
 

97.76% 305/312

 

90.71% 283/312