อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,273 ครั้ง
ขณะนี้ 34 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

66.67% 20/30

 

53.33% 16/30

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

96.43% 27/28

 

89.29% 25/28

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

80.00% 12/15

 

80.00% 12/15

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

92.31% 12/13

 

92.31% 12/13

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

100.00% 23/23

 

95.65% 22/23

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

60.98% 25/41

 

56.10% 23/41

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

77.78% 14/18

07230 หนองโสน ,สอ.
 

90.48% 19/21

 

85.71% 18/21

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

100.00% 29/29

 

100.00% 29/29

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

95.45% 21/22

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

84.62% 11/13

 

76.92% 10/13

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

93.33% 14/15

 

86.67% 13/15

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

100.00% 65/65

 

95.38% 62/65

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

89.47% 17/19

 

78.95% 15/19

รวมทั้งอำ้เภอ
 

88.71% 330/372

 

82.53% 307/372