อ, 15 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
14-10-2019(1)DHF13หินดาตปางศิลาทอง หินดาต ,สอ.ต.
14-10-2019(1)DF08ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ,สอ.ต.
11-10-2019(4)DFRO02แม่ลาดคลองขลุง แม่ลาด ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 427,487 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.70% 967/1000

 

79.30% 793/1000

6202 ไทรงาม
 

91.30% 210/230

 

85.22% 196/230

6203 คลองลาน
 

76.67% 92/120

 

56.67% 68/120

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.15% 98/103

 

82.52% 85/103

6205 คลองขลุง
 

95.19% 277/291

 

70.45% 205/291

6206 พรานกระต่าย
 

89.44% 271/303

 

67.00% 203/303

6207 ลานกระบือ
 

92.47% 172/186

 

88.17% 164/186

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.10% 110/111

 

77.48% 86/111

6209 ปางศิลาทอง
 

75.86% 110/145

 

66.90% 97/145

6210 บึงสามัคคี
 

96.08% 49/51

 

64.71% 33/51

6211 โกสัมพีนคร
 

92.52% 99/107

 

62.62% 67/107

รวมทั้งจังหวัด
 

92.75% 2455/2647

 

75.44% 1997/2647

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ