ศ, 6 ธันวาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
05-12-2019(1)DHFRO05เทพนครเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 439,415 ครั้ง
ขณะนี้ 19 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.56% 1039/1065

 

80.00% 852/1065

6202 ไทรงาม
 

91.34% 211/231

 

85.28% 197/231

6203 คลองลาน
 

73.28% 96/131

 

54.20% 71/131

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.24% 100/105

 

82.86% 87/105

6205 คลองขลุง
 

95.24% 280/294

 

70.07% 206/294

6206 พรานกระต่าย
 

86.71% 274/316

 

64.87% 205/316

6207 ลานกระบือ
 

92.82% 181/195

 

88.72% 173/195

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

78.57% 88/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.68% 115/154

 

66.88% 103/154

6210 บึงสามัคคี
 

94.64% 53/56

 

64.29% 36/56

6211 โกสัมพีนคร
 

92.52% 99/107

 

62.62% 67/107

รวมทั้งจังหวัด
 

92.55% 2560/2766

 

75.38% 2085/2766

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ