อา, 26 พฤษภาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
24-05-2019(2)DF15อ่างทองเมืองกำแพงเพชร มอสำราญ ,สอ.
23-05-2019(3)DF03ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 392,510 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.12% 679/692

 

81.50% 564/692

6202 ไทรงาม
 

90.95% 201/221

 

84.62% 187/221

6203 คลองลาน
 

67.07% 55/82

 

48.78% 40/82

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.75% 87/89

 

85.39% 76/89

6205 คลองขลุง
 

92.74% 166/179

 

67.60% 121/179

6206 พรานกระต่าย
 

88.69% 243/274

 

67.52% 185/274

6207 ลานกระบือ
 

93.06% 161/173

 

89.02% 154/173

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 89/89

 

76.40% 68/89

6209 ปางศิลาทอง
 

85.44% 88/103

 

73.79% 76/103

6210 บึงสามัคคี
 

95.74% 45/47

 

65.96% 31/47

6211 โกสัมพีนคร
 

94.68% 89/94

 

65.96% 62/94

รวมทั้งจังหวัด
 

93.15% 1903/2043

 

76.55% 1564/2043

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ