ส, 11 กรกฎาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-07-2020(1)DFRO14อ่างทองเมืองกำแพงเพชร วังตะเคียน ,สอ.
10-07-2020(1)DF03หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
10-07-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 478,658 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.53% 1113/1153

 

78.75% 908/1153

6202 ไทรงาม
 

91.38% 212/232

 

85.34% 198/232

6203 คลองลาน
 

70.34% 102/145

 

50.34% 73/145

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

92.37% 109/118

 

79.66% 94/118

6205 คลองขลุง
 

95.36% 288/302

 

70.20% 212/302

6206 พรานกระต่าย
 

86.30% 296/343

 

65.60% 225/343

6207 ลานกระบือ
 

93.69% 193/206

 

89.32% 184/206

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

78.57% 88/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.05% 117/158

 

66.46% 105/158

6210 บึงสามัคคี
 

93.22% 55/59

 

64.41% 38/59

6211 โกสัมพีนคร
 

93.39% 113/121

 

62.81% 76/121

รวมทั้งจังหวัด
 

91.90% 2710/2949

 

74.64% 2201/2949

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ