พ, 27 มกราคม 2564 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 514,689 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอไทรงาม
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.
 

100.00% 35/35

 

88.57% 31/35

07174 เนินกรอย ,สอ.ต.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07175 โนนใหญ่ ,สอ.
 

100.00% 28/28

 

96.43% 27/28

07176 สักขี ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07177 แม่ยื้อ ,สอ.
 

88.89% 8/9

 

33.33% 3/9

07178 มหาชัย ,สอ.ต.
 

100.00% 33/33

 

100.00% 33/33

07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

91.67% 11/12

07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต.
 

100.00% 54/54

 

98.15% 53/54

07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต.
 

50.00% 19/38

 

50.00% 19/38

11229 ไทรงาม ,รพช.
 

88.24% 15/17

 

76.47% 13/17

รวมทั้งอำ้เภอ
 

90.78% 128/141

 

84.40% 119/141