พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,621 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอไทรงาม
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.
 

100.00% 35/35

 

88.57% 31/35

07174 เนินกรอย ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

07175 โนนใหญ่ ,สอ.
 

100.00% 28/28

 

96.43% 27/28

07176 สักขี ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07177 แม่ยื้อ ,สอ.
 

88.89% 8/9

 

33.33% 3/9

07178 มหาชัย ,สอ.ต.
 

100.00% 32/32

 

100.00% 32/32

07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

91.67% 11/12

07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต.
 

100.00% 52/52

 

98.08% 51/52

07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต.
 

51.35% 19/37

 

51.35% 19/37

11229 ไทรงาม ,รพช.
 

93.75% 15/16

 

81.25% 13/16

รวมทั้งอำ้เภอ
 

91.30% 210/230

 

85.22% 196/230