อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,223 ครั้ง
ขณะนี้ 15 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอคลองขลุง
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

42.86% 9/21

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

78.95% 15/19

 

47.37% 9/19

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

90.00% 9/10

 

90.00% 9/10

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

43.75% 7/16

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

100.00% 27/27

 

33.33% 9/27

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

100.00% 19/19

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

100.00% 7/7

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

62.50% 5/8

 

37.50% 3/8

07215 โนนทัน ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

70.00% 14/20

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

16.67% 1/6

 

16.67% 1/6

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

74.42% 32/43

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

93.33% 28/30

 

86.67% 26/30

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

93.75% 30/32

 

71.88% 23/32

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

93.48% 43/46

 

84.78% 39/46

รวมทั้งอำ้เภอ
 

93.53% 289/309

 

68.61% 212/309