ส, 11 กรกฎาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-07-2020(1)DFRO14อ่างทองเมืองกำแพงเพชร วังตะเคียน ,สอ.
10-07-2020(1)DF03หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
10-07-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 478,646 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

56.67% 17/30

 

40.00% 12/30

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

100.00% 27/27

 

81.48% 22/27

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

8.33% 1/12

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

84.62% 11/13

 

0.00% 0/13

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

100.00% 23/23

 

100.00% 23/23

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

67.57% 25/37

 

56.76% 21/37

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

82.35% 14/17

07230 หนองโสน ,สอ.
 

95.00% 19/20

 

95.00% 19/20

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

95.83% 23/24

 

79.17% 19/24

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

0.00% 0/19

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

50.00% 2/4

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

72.73% 8/11

 

63.64% 7/11

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

93.33% 14/15

 

80.00% 12/15

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

100.00% 60/60

 

96.67% 58/60

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

37.50% 6/16

 

25.00% 4/16

รวมทั้งอำ้เภอ
 

86.30% 296/343

 

65.60% 225/343