อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,210 ครั้ง
ขณะนี้ 11 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอลานกระบือ
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

94.44% 17/18

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

100.00% 20/20

 

90.00% 18/20

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

94.12% 16/17

 

94.12% 16/17

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

96.00% 24/25

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

80.00% 12/15

 

66.67% 10/15

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

87.50% 14/16

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

100.00% 16/16

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

96.00% 24/25

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

78.26% 36/46

 

78.26% 36/46

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

รวมทั้งอำ้เภอ
 

93.24% 193/207

 

88.89% 184/207