ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,179 ครั้ง
ขณะนี้ 21 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอลานกระบือ
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

93.33% 14/15

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

100.00% 16/16

 

87.50% 14/16

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

93.75% 15/16

 

93.75% 15/16

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

95.45% 21/22

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

76.92% 10/13

 

69.23% 9/13

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

84.62% 11/13

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

100.00% 16/16

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

95.45% 21/22

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

76.74% 33/43

 

76.74% 33/43

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

รวมทั้งอำ้เภอ
 

92.43% 171/185

 

88.11% 163/185