ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,174 ครั้ง
ขณะนี้ 16 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอทรายทองวัฒนา
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07244 หนองนกชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

07245 ทุ่งทอง ,สอ.ต.
 

98.08% 51/52

 

76.92% 40/52

07246 ถาวรวัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

57.14% 12/21

07247 บึงสำราญ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.
 

100.00% 28/28

 

92.86% 26/28

รวมทั้งอำ้เภอ
 

99.09% 109/110

 

77.27% 85/110