ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,423 ครั้ง
ขณะนี้ 25 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอโกสัมพีนคร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07258 ท่าคูณ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

100.00% 12/12

07259 หนองแดน ,สอ.
 

100.00% 17/17

 

100.00% 17/17

07261 โกสัมพี ,สอ.ต.
 

87.50% 7/8

 

25.00% 2/8

07262 ท่าพุทรา ,สอ.
 

100.00% 15/15

 

93.33% 14/15

07263 โนนสมบูรณ์ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07264 เกาะรากเสียด ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

27.27% 6/22

07265 ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

83.33% 10/12

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.
 

60.00% 9/15

 

6.67% 1/15

รวมทั้งอำ้เภอ
 

92.52% 99/107

 

62.62% 67/107