อ, 15 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
14-10-2019(1)DHF13หินดาตปางศิลาทอง หินดาต ,สอ.ต.
14-10-2019(1)DF08ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ,สอ.ต.
11-10-2019(4)DFRO02แม่ลาดคลองขลุง แม่ลาด ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 427,472 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.80% 991/1003

 

64.81% 650/1003

6202 ไทรงาม
 

92.17% 212/230

 

40.00% 92/230

6203 คลองลาน
 

76.86% 93/121

 

47.11% 57/121

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

98.06% 101/103

 

36.89% 38/103

6205 คลองขลุง
 

98.28% 286/291

 

48.80% 142/291

6206 พรานกระต่าย
 

92.43% 281/304

 

41.12% 125/304

6207 ลานกระบือ
 

97.31% 181/186

 

63.98% 119/186

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 111/111

 

61.26% 68/111

6209 ปางศิลาทอง
 

77.93% 113/145

 

48.97% 71/145

6210 บึงสามัคคี
 

98.04% 50/51

 

54.90% 28/51

6211 โกสัมพีนคร
 

99.07% 106/107

 

78.50% 84/107

รวมทั้งจังหวัด
 

95.21% 2525/2652

 

55.58% 1474/2652

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ