ศ, 6 ธันวาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
05-12-2019(1)DHFRO05เทพนครเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 439,404 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

99.25% 1057/1065

 

64.69% 689/1065

6202 ไทรงาม
 

92.21% 213/231

 

40.26% 93/231

6203 คลองลาน
 

74.81% 98/131

 

46.56% 61/131

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.17% 103/106

 

36.79% 39/106

6205 คลองขลุง
 

98.64% 290/294

 

48.98% 144/294

6206 พรานกระต่าย
 

91.46% 289/316

 

41.46% 131/316

6207 ลานกระบือ
 

97.96% 192/196

 

64.80% 127/196

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

61.61% 69/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.92% 120/154

 

48.05% 74/154

6210 บึงสามัคคี
 

98.21% 55/56

 

53.57% 30/56

6211 โกสัมพีนคร
 

99.07% 106/107

 

78.50% 84/107

รวมทั้งจังหวัด
 

95.20% 2635/2768

 

55.67% 1541/2768

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ