ส, 11 กรกฎาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-07-2020(1)DFRO14อ่างทองเมืองกำแพงเพชร วังตะเคียน ,สอ.
10-07-2020(1)DF03หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
10-07-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 478,644 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.19% 1137/1158

 

63.47% 735/1158

6202 ไทรงาม
 

92.24% 214/232

 

40.52% 94/232

6203 คลองลาน
 

71.43% 105/147

 

44.90% 66/147

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

96.67% 116/120

 

39.17% 47/120

6205 คลองขลุง
 

98.34% 297/302

 

49.01% 148/302

6206 พรานกระต่าย
 

90.14% 311/345

 

40.58% 140/345

6207 ลานกระบือ
 

98.06% 202/206

 

65.53% 135/206

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

61.61% 69/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.22% 122/158

 

47.47% 75/158

6210 บึงสามัคคี
 

98.31% 58/59

 

54.24% 32/59

6211 โกสัมพีนคร
 

99.17% 120/121

 

76.86% 93/121

รวมทั้งจังหวัด
 

94.39% 2794/2960

 

55.20% 1634/2960

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ