อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,258 ครั้ง
ขณะนี้ 24 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอคลองลาน
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

42.11% 8/19

07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.
 

100.00% 7/7

 

85.71% 6/7

07184 คลองมดแดง ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

25.00% 1/4

07185 คลองไพร ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

20.00% 1/5

07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 26/26

 

88.46% 23/26

07187 ปากคลองลาน ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

81.82% 9/11

07188 คลองเตย ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

83.33% 5/6

07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

20.00% 1/5

07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

91.67% 11/12

07191 คลองแขยง ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

50.00% 2/4

11230 คลองลาน ,รพช.
 

0.00% 0/49

 

0.00% 0/49

26104 รพสต.ป่าคา
 

76.92% 10/13

 

7.69% 1/13

รวมทั้งอำเภอ
 

67.88% 112/165

 

43.03% 71/165