ส, 11 กรกฎาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-07-2020(1)DFRO14อ่างทองเมืองกำแพงเพชร วังตะเคียน ,สอ.
10-07-2020(1)DF03หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
10-07-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 478,652 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.87% 1113/1149

 

57.96% 666/1149

6202 ไทรงาม
 

91.38% 212/232

 

35.34% 82/232

6203 คลองลาน
 

71.33% 102/143

 

34.27% 49/143

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

92.37% 109/118

 

36.44% 43/118

6205 คลองขลุง
 

95.36% 288/302

 

30.13% 91/302

6206 พรานกระต่าย
 

86.55% 296/342

 

38.30% 131/342

6207 ลานกระบือ
 

93.69% 193/206

 

57.28% 118/206

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

54.46% 61/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.05% 117/158

 

31.65% 50/158

6210 บึงสามัคคี
 

93.22% 55/59

 

47.46% 28/59

6211 โกสัมพีนคร
 

93.39% 113/121

 

42.15% 51/121

รวมทั้งจังหวัด
 

92.11% 2710/2942

 

46.57% 1370/2942

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ