อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,260 ครั้ง
ขณะนี้ 26 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอไทรงาม
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.
 

100.00% 35/35

 

11.43% 4/35

07174 เนินกรอย ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

50.00% 2/4

07175 โนนใหญ่ ,สอ.
 

100.00% 28/28

 

57.14% 16/28

07176 สักขี ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

40.00% 2/5

07177 แม่ยื้อ ,สอ.
 

88.89% 8/9

 

0.00% 0/9

07178 มหาชัย ,สอ.ต.
 

100.00% 33/33

 

81.82% 27/33

07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

16.67% 2/12

07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต.
 

100.00% 53/53

 

41.51% 22/53

07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต.
 

50.00% 19/38

 

7.89% 3/38

11229 ไทรงาม ,รพช.
 

93.75% 15/16

 

25.00% 4/16

รวมทั้งอำเภอ
 

90.99% 212/233

 

35.19% 82/233