อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,201 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07192 ยางสูง ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

50.00% 2/4

07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

25.00% 1/4

07194 สลกบาตร ,สอ.ต.
 

93.33% 14/15

 

66.67% 10/15

07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

0.00% 0/5

07196 ดงดำ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07197 ดอนแตง ,สอ.ต.
 

75.00% 3/4

 

0.00% 0/4

07198 วังชะพลู ,สอ.ต.
 

50.00% 3/6

 

16.67% 1/6

07199 หนองชุมแสง ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

0.00% 0/3

07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

36.36% 4/11

07201 วังน้ำพุ ,สอ.
 

66.67% 4/6

 

16.67% 1/6

07202 ศรีไพศาล ,สอ.
 

100.00% 2/2

 

0.00% 0/2

07203 ปางมะค่า ,สอ.ต.
 

90.48% 19/21

 

23.81% 5/21

07204 เกาะแก้ว ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

0.00% 0/3

07205 วังหามแห ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

53.33% 8/15

07206 โนนตารอด ,สอ.ต.
 

100.00% 2/2

 

50.00% 1/2

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
 

66.67% 2/3

 

66.67% 2/3

14039 ส่องตาแล ,สอ.
 

90.91% 10/11

 

36.36% 4/11

15019 ปางมะนาว ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

100.00% 7/7

รวมทั้งอำเภอ
 

91.34% 116/127

 

39.37% 50/127