อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,244 ครั้ง
ขณะนี้ 14 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

56.67% 17/30

 

6.67% 2/30

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

100.00% 27/27

 

25.93% 7/27

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

85.71% 12/14

 

0.00% 0/14

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

84.62% 11/13

 

23.08% 3/13

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

100.00% 23/23

 

17.39% 4/23

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

66.67% 4/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

64.10% 25/39

 

28.21% 11/39

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

94.44% 17/18

 

38.89% 7/18

07230 หนองโสน ,สอ.
 

95.00% 19/20

 

65.00% 13/20

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

100.00% 28/28

 

60.71% 17/28

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

90.91% 20/22

 

50.00% 11/22

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

80.00% 4/5

 

0.00% 0/5

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

61.54% 8/13

 

23.08% 3/13

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

93.33% 14/15

 

73.33% 11/15

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

100.00% 63/63

 

55.56% 35/63

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

33.33% 6/18

 

11.11% 2/18

รวมทั้งอำเภอ
 

84.02% 305/363

 

36.91% 134/363