อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,272 ครั้ง
ขณะนี้ 34 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอลานกระบือ
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

72.22% 13/18

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

100.00% 20/20

 

60.00% 12/20

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

56.25% 9/16

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

40.00% 10/25

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

80.00% 12/15

 

33.33% 5/15

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

68.75% 11/16

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

68.75% 11/16

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

96.00% 24/25

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

78.26% 36/46

 

39.13% 18/46

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

100.00% 10/10

 

50.00% 5/10

รวมทั้งอำเภอ
 

93.69% 193/206

 

57.28% 118/206